Boat Sculpture, Dingle

Boat Sculpture, Dingle

Boat Sculpture, Dingle

By kind permission of Dr. David McKane, Toronto